A tanulószerződést a gazdálkodó szervezet köti a tanulóval, de csak a Kereskedelmi és Iparkamara iktatásával és ellenjegyzésével érvényes.

Tanulószerződést az a tanuló köthet, aki

 1. a) a közoktatási törvényben előírt tankötelezettségének eleget tett (9 osztály), továbbá
 2. b) betöltötte 15. életévét,
 3. c) aki a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel,
 4. d) aki eredményes szintvizsgát tett (2013. szeptembertől).

 

A tanulószerződésben a tanuló arra vállal kötelezettséget, hogy

 1. a) a gazdálkodó szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja;
 2. b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja;
 3. c) a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja
 4. d) nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a Szervezet jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné,
 5. e) amennyiben rendelkezik magán-nyugdíjpénztári tagsággal, ennek tényét köteles bejelenti a gazdálkodó szervezetnél.

 

A tanulószerződés megszüntethető

 1. a) közös megegyezéssel és
 2. b) felmondással:

– A gyakorlati képzést szervező szervezet a rendkívüli felmondást indokolni köteles. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a rendkívüli felmondás indokának valódiságát és okszerűségét a gyakorlati képzést szervező szervezetnek kell bizonyítania.

– A tanuló a tanulószerződést a kamarával történt egyeztetést követően, jogszabálysértésre hivatkozva a jogszabálysértés pontos megjelölésével rendkívüli felmondással felmondhatja.

A tanulószerződést a tanuló és a gazdálkodó szervezet csak közös megegyezéssel módosíthatja.

Miért jó a tanulószerződés?

–    A tanulónak, mert munkaerő-piaci igényekre épülő szakképzésben részesül, valamint rendszeres havi díjazást kap.

–    A tanuló a társadalombiztosítási szabályok szerint biztosítottá válik – a tanulóévek szolgálati időnek számítanak.

–    A tanulószerződés a szakképesítés megszerzését követően a tanulónak nem jelent munkavállalási kötelezettséget a gazdálkodó szervezetnél, de ugyanakkor a gazdálkodó szervezetet sem kötelezi a munkaviszony létesítésére.

 

Milyen jogszabály alapján köthető?

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvény alapján.

 

A tanulót megillető juttatások:

 1. Havi rendszeres pénzbeli juttatás

A tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni.

A tanuló pénzbeli juttatásának havi mértéke legalább a minimálbér 15 százaléka, a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve. A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési évfolyam második, ill. további féléveiben – a tanuló tanulmányi előmenetelét és szorgalmát is figyelembe véve – az előző félévben nyújtott pénzbeli juttatás havi összegét egyéni elbírálás alapján emelni kell. A pénzbeli juttatás a tanulót a táppénzre jogosultság kivételével a képzés teljes időtartamára – ideértve a tanulónak járó oktatási szünet időtartamát is – megilleti.

 

 1. A kedvezményes étkeztetés

A tanuló részére a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani.

 

 1. Egyéb juttatások

– A tanulót a gyakorlati képzés ideje alatt ugyanolyan tisztálkodási eszköz (szappan, kéztisztító krém), továbbá ugyanolyan munkaruha, egyéni védőeszköz, védőital illeti meg, mint a vele azonos munkahelyen foglalkoztatott munkavállalót. – Útiköltség-térítés jár a tanulónak a lakóhelyéről a tanulmányok alatti vizsgára, a szakmai vizsgára, illetőleg a beszámolóra és vissza történő utazásához, ha azok megszervezésére nem a szakképző iskola székhelyén, vagy nem a tanuló állandó gyakorlati képzési helyén kerül sor.

– Amennyiben a gyakorlati képzést szervező átmenetileg a székhelyén, illetve az állandó gyakorlati képzési helyén kívül lévő munkahelyen szervezi meg a gyakorlati képzést, napi háromszori – térítési díj nélküli – étkezés, szállás és utaztatás illeti meg a tanulót.

A gazdálkodó szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredménye, teljesítménye alapján jutalomban, prémiumban és más juttatásban, továbbá szociális támogatásban részesítheti.

Forrás: http://www.pbkik.hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes/egyeb-anyagok/tanuloszerzodes_2-1414